Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4989/TCT/NV4

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4989 TCT/NV4 NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC HẠCH TOÁN THUẾ TNDN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Tài chính Vật giá tỉnh Nghệ An có Công văn số 1420/CV-TCVG ngày 6/9/2001 về việc hoạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp đại lý bảo hiểm theo hướng dẫn tại Công văn số 214 TC/TCT ngày 8/1/2001 của Bộ Tài chính. Sau khi trao đổi thống nhất với vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 280 TC/QĐ-NSNN ngày 15/4/1997 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước thì các công ty Bảo hiểm khi viết giấy nộp tiền nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đại lý bảo hiểm ghi chương tương ứng (không ghi chương của Tổng công ty bảo hiểm) Loại 10 - Khoản 02-002-02 của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Chương tương ứng là:

- Doanh nghiệp nhà nước làm đại lý thì hạch toán Chương của doanh nghiệp nhà nước

- Tập thể làm đại lý thì hạch toán Chương 156

- Cá thể làm đại lý thì hạch toán vào Chương 157

Đề nghị Cục thuế các tỉnh thành phố hướng dẫn các Công ty Bảo hiểm thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này.

Công văn này thay thế Công văn số 4783/TCT-NV4 ngày 26/11/2001 của Tổng cục Thuế.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4989/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp đại lý bảo hiểm

  • Số hiệu: 4989/TCT/NV4
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/12/2001
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Thị Cúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/12/2001
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản