Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4949/BTC-VP
V/v: Đính chính thông tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007 

 

Ngày 21/3/2007 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2007/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Do sơ suất trong khâu in ấn, nay Bộ Tài chính đính chính như sau:

Tại dòng thứ 5 từ trên xuống thuộc Điểm 2 Phần III (trang 9): sửa "Thường trực Hội đồng nhân dân” thành: "Hội đồng nhân dân".

Bộ Tài chính xin thông báo để các cơ quan được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CHÁNH VĂN PHÒNG


 
 
Đinh Văn Nhã