Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 494/UBND-KGVX
V/v tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày 14/02/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình liên Sở số 463/TTrLN/GDĐT-YT-SLĐTBXH của các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của liên Sở tại Tờ trình số 463/TTrLN/GDĐT-YT-SLĐTBXH ngày 14/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố tạm thời nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

3. Giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường các trường học đợt 4 vào Thứ Bảy, Chủ Nhật (ngày 22-23/02/2020); đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối trước khi học sinh, sinh viên đến trường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- VPUB: CVP, PCVP Đặng Hương Giang; Các phòng: KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung