Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4925/BYT-DP
V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 14/6/2021, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) đã có Công văn số 4718/BYT-DP về việc đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, tuy nhiên qua hệ thống theo dõi tiến độ tiêm chủng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đến nay tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 còn chậm, còn hơn 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai tiêm vắc xin đã được phân bổ đợt 3. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng; Bộ Y tế trân trọng đề nghị:

1. Đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: tiếp tục chỉ đạo cấp Ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; Huy động các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng xử trí các trường hợp tai biến nặng sau tiêm, đảm bảo tiêm đến đâu an toàn đến đó.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đồng thời phải đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Đây là nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện ngay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; do đó Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) trân trọng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai ngay và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Cục Y tế, Bộ Công an;
- Cục Quân y, Bộ Quốc phòng;
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên