Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4718/BYT-DP
V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 20/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BYT về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3; ngày 31/5/2021 và 05/6/2021 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2684/QĐ-BYT, Quyết định số 2789/QĐ-BYT về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 cho các đơn vị, địa phương, trong đó đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vắc xin và hoàn thành trước ngày 15/8/2021. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng; Bộ Y tế đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động toàn bộ lực lượng y tế và các lực lượng khác bao gồm: công an, quân đội, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội,... tham gia hỗ trợ để tổ chức tiêm ngay vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn hoàn thành trước ngày 18/6/2021 đảm bảo an toàn, không đợi tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 để tăng độ bao phủ tiêm chủng; Huy động các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng xử trí các trường hợp tai biến nặng sau tiêm, đảm bảo tiêm đến đâu an toàn đến đó.

2. Bộ quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức tiêm ngay vắc xin phòng COVID-19 hoàn thành trước ngày 18/6/2021 đảm bảo an toàn, không đợi tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1.

3. Các đơn vị tổ chức triển khai tiêm ngay và hàng ngày (trước 17 giờ 00) báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng).

4. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc không triển khai kịp thì khẩn trương báo cáo Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để điều chuyển vắc xin cho các đơn vị, địa phương khác.

Đây là nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện ngay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do đó Bộ Y tế đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai ngay và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Viện VSDT/Pasteur (để thực hiện);
- Cục Y tế, Bộ Công an;
- Cục Quân y, Bộ Quốc phòng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên