Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4881/LĐTBXH-TCCB
V/v thông báo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị hành chính thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ nội dung Quyết định, Bộ thông báo danh mục vị trí việc làm của các đơn vị đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được duyệt, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị tải Quyết định số 1696/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ Nội vụ trên cổng thông tin điện tử của Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí