Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 78731/CT-TTHT ngày 16/10/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xây trường học bằng nguồn tài trợ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH11 ngày 03/6/2008 quy định đối tượng chịu thuế:

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.”

2. Tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng chịu thuế:

“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

3. Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

4. Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

5. Tại khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục IV Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

….

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.” ”

Căn cứ các quy định trên, hoạt động xây dựng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế và tài liệu kèm theo thì Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn ký hợp đồng với Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam để thực hiện thi công xây dựng 08 phòng học trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Tại Điều 1 của Hợp đồng số 201118/TBG-YMV ngày 20/11/2018 có ghi:

“Điều 1. Nội dung và giá trị hợp đồng

Bên A đồng ý giao, bên B đồng ý nhận thi công xây dựng công trình trường tiểu học và THCS xã Đông Sơn - Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng cụ thể như sau:

STT

Nội dung công việc

Khối lượng

ĐVT

Đơn giá

Thành tiền

1

Thi công xây dựng hoàn thiện công trình trường tiểu học và THCS xã Đông Sơn. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng

1

Trọn gói

2.529.572.973

2.529.572.973

Cộng

2.529.572.973

Thuế GTGT 10%

252.957.297

Tổng cộng

2.782.530.270

Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu năm trăm ba mươi nghìn hai trăm bảy mươi đồng./.”

Căn cứ các quy định trên và theo nội dung tại Điều 1 của Hợp đồng nêu trên thì hoạt động thi công xây dựng hoàn thiện công trình trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đông Sơn thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy