Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/TANDTC-PC
V/v tổng kết thực tiễn thi hành quy định của BLHS về các tội phạm về ma túy

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Chánh án các Tòa án nhân dân t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I, Tòa án nhân dân tối cao;
- Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội và thực hiện kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật Hình sự, để có cơ sở thực tiễn trong việc hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm về ma túy, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Đồng chí tổng kết thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội phạm về ma túy.

Báo cáo tổng kết thực tiễn cần thể hiện các nội dung sau đây:

1. Tình hình xét xử tội phạm về ma túy (kết quả đạt được, số liệu thụ lý, giải quyết các vụ án từ ngày 01/01/2016 đến 31/3/2021, bao gồm các tội phạm quy định tại Chương XX của Bộ luật Hình sự).

2. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình xét xử các tội phạm nêu trên.

3. Đxuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội phạm nêu trên.

4. Kiến nghị những nội dung cần hướng dẫn.

Báo cáo đề nghị gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học), số 48 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15/5/2021; đồng thời gửi file mềm của Báo cáo vào hộp thư điện tử: phonghinhsutatc@gmail.com.

Trường hợp cần trao đổi, hướng dẫn xin liên hệ với đồng chí Hoàng ThKiểm, Thẩm tra viên chính Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao, ĐT: 0949.054.292.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ
CHÁNH ÁN

Nguyễn Trí Tuệ