Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/TANDTC-PC
V/v tổng kết thực tiễn thi hành quy định của BLHS về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Chánh án các Tòa án nhân dân t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I, Tòa án nhân dân tối cao.

Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội và đề nghị của Chính phủ về xây dựng Nghị quyết hướng dẫn một số quy định ca Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Đồng chí tổng kết thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và tội phạm khác có liên quan.

Báo cáo tổng kết thực tiễn cần thể hiện các nội dung sau đây:

1. Tình hình tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và tội phạm khác có liên quan về kết quả đạt được, số liệu thụ lý, giải quyết các vụ án từ ngày 01/01/2016 đến 30/3/2021, bao gồm: tội sản xuất, buôn bán hàng giả; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi; tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (bao gồm cả các tội tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 1999).

2. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình xét xử các tội phạm nêu trên.

3. Đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội phạm nêu trên.

4. Kiến nghị những nội dung cần hướng dẫn trong Nghị quyết.

Đ nghị gửi kèm Báo cáo là bản sao các Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật về các tội xâm phạm quyền s hữu trí tuệ và tội phạm khác có liên quan.

Báo cáo và bản sao các Bản án, Quyết định về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và tội phạm khác có liên quan đề nghị gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học), số 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 31-3-2021; đồng thời gửi file mềm của Báo cáo, Bản án, Quyết định vào hộp thư điện tử: phonghinhsutatc@gmail.com.

Trường hợp cần trao đổi, hưng dẫn xin liên hệ với đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học. ĐT: 02438256228; 0936174689.

 


Nơi nhận:
- Như kính gi;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PC & Q
LKH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ