Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4579/TCHQ-KTTT
V/v  phân loại mặt hàng màng chống thấm

Hà Nội , ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 4579/TCHQ-KTTTNGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI MẶT HÀNG MÀNG CHỐNG THẤM

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Thuế ngày 18/07/2003 và Vụ Chính sách Thuế tại tờ trình Bộ ngày 03/09/2003 về việc phân loại mặt hàng màng chống thấm, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

1. Về phân loại mã số tính thuế nhập khẩu:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998; Quyết định 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa;

- Tham khảo chú giải Danh mục HS (nhóm 6807, nhóm 5603);

Mặt hàng màng chống thấm được xác định có cốt là vải không dệt hoặc vật liệu không dệt khác được bao bọc, thấm tẩm nhựa đường hoặc chất liệu khác thuộc Chương 56, nhóm 5603, mã số 5603.94.00 - thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15% (mười năm phần trăm).

2. Đối với các lô hàng phát sinh trước đây (đã thu thuế theo mã số khác):

Để có cơ sở báo cáo Bộ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kiểm tra, báo cáo thực tế đã thu, xác định nguyên nhân và hướng xử lý (nếu do chủ quan thì phải truy thu đủ đồng thời xem xét trách nhiệm của cán bộ có liên quan. Nếu do khách quan thì miễn truy thu theo đúng quy trình Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính về xử lý giãn nợ khoanh nợ và các khoản phải nộp khác do nguyên nhân khách quan).

(Báo cáo gửi Tổng cục Hải quan - Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu trước ngày 30/9/2003).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Lê Mạnh Hùng

(Đã ký)