Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4571/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 67251/CT-TTHT ngày 04/10/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản công tác phí của dự án viện trợ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết đ.4, Điểm đ, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Điều 26 Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và hồ sơ của người nộp thuế thì:

- Trường hợp Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Văn phòng dự án tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation tại Việt Nam chi tiền công tác phí cho cá nhân đi công tác đối với dự án viện trợ không hoàn lại bằng nguồn tài trợ và theo định mức chi theo quy định chung của nhà tài trợ, hoặc các định mức chi được xác định và ghi trong thỏa thuận tài trợ thì khoản chi công tác phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp khoản chi công tác phí này cao hơn định mức chi theo quy định chung của nhà tài trợ, hoặc các định mức chi được xác định và ghi trong thỏa thuận tài trợ thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

- Trường hợp Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Văn phòng dự án tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation tại Việt Nam chi tiền công tác phí cho cá nhân đi công tác đối với dự án viện trợ có hoàn lại bằng nguồn tài trợ và theo định mức chi quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì khoản chi công tác phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp khoản chi công tác phí này cao hơn định mức chi quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh