Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4566/BTC-ĐT
V/v kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đại Phú Thịnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 2694/VPCP-ĐMDN ngày 04/4/2019, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc thực hiện Hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá cố định” được quy định tại các Luật: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng. Tại các văn bản nêu trên đã quy định các nội dung liên quan đến Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Do vậy, liên quan đến vướng mắc về Hợp đồng theo đơn giá cố định, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (là cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014) và Bộ Xây dựng (là cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015) để được xem xét, giải quyết.

Bộ Tài chính có ý kiến để Quý Công ty biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử VPCP (để công khai);
- VCCI; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ ĐT (07b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Tuấn Anh