Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4532/BGDĐT-VP
V/v dự Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm học 2016-2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm học 2016-2017 khối sở giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

a) Đánh giá công tác thanh tra năm học 2015-2016 đối với khối sở GDĐT trong việc thực hiện đổi mới công tác thanh tra. Tập trung vào những việc nổi bật đã làm được, những hạn chế và nguyên nhân.

b) Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2016-2017 theo hướng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động thanh tra góp phần thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

c) Chuẩn bị nội dung cho Hội nghị thanh tra giáo dục toàn quốc.

2. Nội dung

a) Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2015-2016: những kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

b) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2016-2017, tập trung vào các nội dung sau:

- Việc xây dựng đội ngũ thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

- Việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm học;

- Việc tổ chức hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành;

- Công tác phối hợp Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện và Phòng GDĐT trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Thời gian và địa điểm

- 01 ngày, khai mạc 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2016.

- Địa điểm: Học viện Hải quân, số 30, đường Trần Phú, thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Thành phần và số lượng đại biểu

Mỗi đơn vị cử 03 người là Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo và cán bộ Thanh tra sở, (riêng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An cử 06 người).

5. Kinh phí

Chi phí ăn, ở, đi lại của đại biểu do đơn vị cử cán bộ chi trả theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, VP, Thanh tra.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương

 

Ghi chú: Thông tin liên hệ:

- Đại tá Trần Xuân Định, Phó trưởng phòng Đào tạo, Học viện Hải Quân, ĐTDĐ: 098 4150965

- Bà Trần Thị Hường, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐTCĐ: 04.36231285, ĐTDĐ: 0962290355, Email:tthuong@moet.edu.vn; tthuong@moet.gov.vn.