Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4518/BNN-KH
V/v chuyển đổi quy trình kỹ thuật sang Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thú y
- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y TW
- Công ty TNHH Tân An
- Công ty CP Dược và Vật tư thú y
- Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương

 

Thực hiện Luật Dự trữ quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các Cục chuyên ngành và các đơn vị dự trữ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Đến nay, các đơn vị dự trữ về định mức kinh tế kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và Bộ Tài chính có Quyết định phê duyệt.

Hiện nay, còn mặt hàng thuốc thú y là chưa xây dựng Quy chuẩn quốc gia làm cơ sở cho việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Theo đề nghị của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, tại công văn số 1078/TCDT-KHCNBQ ngày 24/9/2013 về việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật bảo quản thuốc thú y dự trữ quốc gia, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 2159/QĐ-BNN-KH ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phân công nhiệm vụ quản lý hàng dự trữ quốc gia, đề nghị Cục Thú y rà soát lại Quy trình kỹ thuật xuất, nhập và bảo quản dự trữ quốc gia để chuyển đổi sang Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trình lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và Bộ Tài chính phê duyệt theo quy định của Luật Dự trữ quốc gia.

Sau khi có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đề nghị Cục Thú y tổ chức Hội đồng để thẩm định định mức xuất, nhập và bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Đề nghị Cục Thú y và các đơn vị dự trữ nói trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- TCục DTNN;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Quốc Luân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4518/BNN-KH năm 2013 chuyển đổi quy trình kỹ thuật sang Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 4518/BNN-KH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/10/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Đào Quốc Luân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/10/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản