Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4517/LĐTBXH-BTXH
V/v hướng dẫn thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại công văn số 8381/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Bưu điện cấp tỉnh) thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Bưu điện cấp tỉnh tính toán chi phí chi trả của Bưu điện và cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC .

2. Đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo quy trình quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- TCT Bưu điện VN;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm