Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4462/UBND-NLN
V/v tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn dịch cúm gia cầm

Lào Cai ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Hải quan, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Chi cục Kiểm dịch động vật Vùng Lào Cai.

 

Từ ngày 29/8/2016 đến ngày 11/9/2016, dịch cúm A/H5N6 xảy ra trên đàn gia cầm của 07 hộ thuộc 04 thôn, bản của xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng và xã Điện Quan, huyện Bảo Yên làm 6.404 con gia cầm mắc bệnh, chết phải tiêu hủy. Hiện nay, dịch cúm gia cầm có nguy cơ tiếp tục phát sinh và lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi và ngân sách Nhà nước.

Để chủ động, nhanh chóng ngăn chặn, dập tắt dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở, ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 4308/UBND-NLN ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; đồng thời tập trung một số nội dung sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên huy động, tập trung lực lượng, chỉ đạo các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan Thú y triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, nhanh chóng khống chế, dập tắt ổ dịch, không để dịch tiếp tục phát sinh và lây lan; rà soát, thống kê tổng đàn gia cầm và triển khai tiêm phòng triệt để vắc xin cúm gia cầm trên địa bàn toàn huyện, kết thúc tiêm phòng xong trước ngày 30/9/2016;

Thành lập các Tổ kiểm tra, đôn đốc, giám sát dịch đến tận thôn, bản, cơ sở chăn nuôi, hộ gia đình; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm (nếu có dịch xảy ra sẽ tiêu hủy không hỗ trợ); tổ chức triển khai “tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt 2 năm 2016; chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của địa phương phục vụ phòng chống dịch bệnh theo quy định; căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động công bố dịch theo quy định của Luật Thú y.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Bàn, Sa Pa, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà và thành phố Lào Cai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi nhằm nhanh chóng phát hiện dịch để có biện pháp xử lý kịp thời; tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm và “tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt 2 năm 2016; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch bệnh cúm để người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động khai báo dịch.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác chuyên môn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin phục vụ công tác phòng, chống dịch.

4. Các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Công an tỉnh, Cục Hải quan, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với cơ quan Thú y trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền về bệnh cúm gia cầm và mức độ nguy hiểm của bệnh để người dân chủ động và phối hợp với cơ quan Thú y, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Căn cứ nội dung chỉ đạo, các đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Hữu Thể;
- Lãnh đạo VP;
- Ban Biên tập cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH, VX, KT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể