Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4444/VPCP-NN
V/v thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2831/TTr-BKHĐT ngày 29 tháng 4 năm 2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung: Bộ Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào thành viên Ban Chỉ đạo; và đề nghị có Phụ lục danh sách tên cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo kèm theo Quyết định thành lập. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 18 tháng 7 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành;
- Các Bộ: TNMT, TC, CT, NN&PTNT, XD, TP,
GTVT, NG, GD&ĐT, TTTT, KHCN, LĐ-TB&XH,
Y tế; NHNN Việt Nam,
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp,
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam;
- VPCP: BTCN, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục,
các Vụ: TH, PL, KGVX, KTTH, CN, QHQT;
- Lưu: VT, NN (2b).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục