Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3518/BTNMT-BĐKH
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020 Hợp phn Biến đổi khí hu thuộc CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương, Giao thông vận tải; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Công an; Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; Văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, địa phương nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản nêu trên, đồng thời căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (Chương trình), các Quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020, giao kế hoạch vốn năm 2019, kinh phí sự nghiệp năm 2019 cho các nhiệm vụ, dự án Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình để đánh giá tình hình thực hiện năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án năm 2019

Các Bộ, địa phương đánh giá tổng thể việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án từ khi bắt đầu triển khai thực hiện đến nay và dự kiến đến hết năm 2019, trong đó nêu các kết quả đạt được, kinh phí đã giải ngân, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

2. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Các Bộ, địa phương căn cứ nhiệm vụ, dự án được giao tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg, lập dự toán chi thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu, chi tiết theo từng nguồn vốn, từng dự án, nội dung, nhiệm vụ, kinh phí sự nghiệp, vốn đầu tư công, nguồn ngân sách trung ương, nguồn vốn địa phương, nguồn vốn nước ngoài (nếu có) theo Mẫu biểu số 11.1Mẫu biểu 11.2 của Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Văn bản báo cáo và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện Hợp phần biến đổi khí hậu của các Bộ, địa phương đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 29 tháng 7 năm 2019 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính (để phối hợp);
- Lưu: VT. VP(TH). BĐKH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Công Thành