Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4403/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện dự thảo Báo cáo về kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ (Phiếu ghi ý kiến thành viên Chính phủ kèm theo), hoàn thiện dự thảo Báo cáo nêu trên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ duyệt, ký Báo cáo nêu trên và gửi các cơ quan liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, TCCV, CN, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4403/VPCP-KGVX năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Báo cáo về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 4403/VPCP-KGVX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/05/2018
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/05/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản