Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/BXD-VLXD
V/v xác nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản số 1374/HPDQ ngày 27/7/2019 của Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất (viết tắt là Công ty) về việc đề nghị xác nhận vật liệu chịu lửa của Công ty đặt mua nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 13/12/2017 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2998/BXD-VLXD xác nhận danh mục 19 chủng loại sản phẩm vật liệu chịu lửa mà Công ty đặt mua nhập khẩu theo các hợp đồng số 044.2017.HPDQ-MMEC và 045.2017.HPDQ-MMEC ngày 31/8/2017 với Liên danh giữa Minmetals Engineering Co., LTD và China MCC20 Group Corp., LTD, trong đó có sản phẩm gạch silic cường độ cao thân lò, số lượng 3.872 tấn (mục 2 của phụ lục kèm theo văn bản số 2998/BXD-VLXD).

Căn cứ hồ sơ Công ty gửi kèm, đối chiếu với danh mục các loại vật liệu chịu lửa trong nước đã sản xuất được quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được; khảo sát các Doanh nghiệp sản xuất Vật liệu chịu lửa trong nước và các Viện nghiên cứu chuyên ngành về vật liệu xây dựng; Bộ Xây dựng xác nhận chủng loại gạch silic cường độ cao thân lò mà Công ty đặt mua của nhà cung cấp SHANXI ZHONGKE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD theo hợp đồng 399.2019.HPDQ-SXZK ngày 09/5/2019 (sau khi tách ra khỏi hợp đồng 045.2017.HPDQ-MMEC) là vật tư xây dựng chuyên dùng, trong nước chưa sản xuất được.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xác nhận vật liệu chịu lửa nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất. Yêu cầu Công ty thực hiện theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Hải quan;
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c)
- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc