Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4389/BGDĐT-KHTC
V/v đính chính Công văn số 3386/BGD ĐT-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tại Công văn số 3386/BGDĐT-KHTC ngày 08/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật, đã có sự nhầm lẫn khi đánh máy “khoản 2” thành “khoản 1”; Bộ Giáo dục và Đào tạo xin đính chính lại như sau:

Căn cứ để triển khai thực hiện chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật, đã ghi tại Công văn số 3386/BGD ĐT-KHTC ngày 08/7/2016 là “quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP”, nay đính chính thành “quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP”. Các nội dung khác của Công văn số 3386/BGD ĐT- KHTC ngày 08/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin đính chính lại lỗi kỹ thuật của Công văn trên và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở GDĐT tỉnh/TP (để thực hiện);
- Các Vụ: MN, TH, TrH, GDCN, GDĐH (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa