Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 437/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 2298/CT-QLHKD ngày 18/11/2019 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau nêu vướng mắc trong việc miễn tiền thuê đất của Công ty Free Land, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 18. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới.”

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:

a) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Căn cứ quy định trên, việc miễn tiền thuê đất được thực hiện cho từng dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau liên hệ với cơ quan chấp thuận dự án/phê duyệt chủ trương đầu tư để làm rõ tính chất pháp lý dự án đầu tư mà Công ty Cổ phần Free Land đang thực hiện để làm cơ sở giải quyết theo quy định. Trường hợp khó khăn vướng mắc, đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền của địa phương rà soát, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS-BTC;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang