Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4347/QLD-KD
V/v đảm bảo hoạt động cung ứng thuốc trong giai đoạn dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Đông Á;
- Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2;
- Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam.
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Cục Quản lý Dược nhận được văn thư của các Đơn vị về việc đề nghị hỗ trợ hoạt động cung ứng thuốc cho các cơ sở trong tình huống một số khu vực bị cách ly do dịch bệnh Covid-19 hoặc Chính phủ ban hành Lệnh hạn chế đi lại.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau :

1. Ngày 01/4/2020 Cục Quản lý Dược đã có công văn số 3163/QLD-KD gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc về việc chủ động xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh nhằm xử lý kịp thời và giảm thiểu tối đa nguy cơ phải dừng hoặc gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

2. Các Đơn vị cần khẩn trương thực hiện theo yêu cầu tại công văn số 3163/QLD-KD của Cục Quản lý Dược, đồng thời liên hệ chặt chẽ với Sở Y tế địa phương để có các giải pháp kịp thời hỗ trợ hoạt động cung ứng thuốc trên địa bàn trong trường hợp bắt buộc hạn chế đi lại hoặc phải cách ly để đảm bảo cung ứng thuốc trong giai đoạn dịch bệnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các Đơn vị kịp thời báo cáo về Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) để được xem xét, hướng dẫn.

Cục Quản lý thông báo để các Đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Tổng Công ty dược VN;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông