Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4341/BTTTT-CNTT
V/v chính sách quản lý hoạt động nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

nh gửi: Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan)

Phúc đáp công văn số 1606/GSQL-GQ1 ngày 18/11/2016 của Quý Cục về nhập khẩu máy tính bảng, sau khi xem xét, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Để bảo đảm thực thi chính sách quản lý hoạt động nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng, đề nghị Quý Cục tiếp tục triển khai phổ biến, hướng dẫn các đơn vị Hải quan địa phương nội dung được nêu tại công văn số 2897/BTTTT-CNTT ngày 24/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các Cơ quan có liên trong trong thực thi chính sách pháp luật.

2. Đối với trường hợp nhập khẩu các máy tính bảng Ipad nhãn hiệu Apple của Công ty TNHH MTV XNK Phương Thảo Linh (tờ khai hải quan số 101053545500/A11/02B1 ngày 27/9/2016) và Công ty TNHH MTV XNK Song Thành Công (tờ khai hải quan số 101004316340/A11/02B1 ngày 23/8/2016). Đây là các máy tính bảng đã được tân trang, ghi nhãn hiệu refurbished là sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu quy định tại Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đề nghị cơ quan Hải quan xem xét, xử lý vi phạm về nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Phương Thảo Linh và Công ty TNHH MTV XNK Song Thành Công theo quy định pháp luật và buộc tái xuất toàn bộ hàng hóa tại 02 tờ khai hải quan nêu trên.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo để Quý Cục biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ CNTT Đào Đình Khả;
- Công ty TNHH XNK Song Thành Công;
- Công ty TNHH XNK Phương Thảo Linh;
- Lưu: VT, CNTT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đào Đình Khả