Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4300/BTNMT-KH
V/v bổ sung trạm quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phúc đáp Công văn số 3668/UBND-NN ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bổ sung trạm quan trc tài nguyên và môi trường quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo Quy định Mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016, khu vực tỉnh Quảng trị đã có 21 trạm quan trắc tài nguyên và môi trường đang hoạt động (gồm 20 trạm quan trắc khí tượng thủy văn và 01 trạm quan trc môi trường khu vực biển ven bờ). Dự kiến đến năm 2030 sẽ xây dựng bổ sung 90 trạm quan trc tài nguyên và môi trường (57 trạm khí tượng thủy văn, 24 trạm quan trắc tài nguyên nước, 4 trạm quan trắc môi trường, 4 trạm quan trc môi trường bin và 01 trạm định vị vệ tinh).

Trước mắt để phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường của tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia tổ chức xây dựng, triển khai Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường của tỉnh theo nhu cu thực tin, đảm bảo tính thống nhất với mạng quan trắc tài nguyên và môi trường quc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, xem xét b sung trạm quan trắc tài nguyên và môi trường tại các địa phương khi Thủ tướng Chính phủ có chủ trương điều chỉnh Quy hoạch nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị đ biết và trin khai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Chu Phạm Ngọc Hiển