Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4262/TCS-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9201/CT-TT&HT ngày 13/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về thanh toán theo hình thức cấn trừ đối với hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết b1 khoản 3 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 361/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: “b.1) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngoài cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ như sau:

- Hợp đồng vay nợ (đối với những khoản vay tài chính có thời hạn dưới 1 năm); hoặc giấy xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với những khoản vay trên 01 năm).

- Chứng từ chuyển tiền của phía nước ngoài vào Việt Nam qua ngân hàng.

Phương thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu cấn trừ vào khoản nợ vay nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

- Bản xác nhận của phía nước ngoài về cấn trừ khoản nợ vay.

- Trường hợp sau khi cấn trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vào khoản nợ vay của nước ngoài có chênh lệch, thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm này.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH RRR Development - ASIA kết thúc năm tài chính 2015, sau khi hoàn thành các thủ tục Quyết toán thuế và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, vẫn còn một số dư lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được chuyển về cho nhà đầu tư là Công ty RRR Development Co.; Công ty RRR Development Co. vẫn còn một số dư nợ chưa thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu cho Công ty TNHH RRR Development - ASIA thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Dương nêu tại công văn số 9201/CT-TT&HT. Đề nghị Cục Thuế căn cứ cụ thể thực tế hồ sơ thanh toán cấn trừ công nợ của Công ty để xử lý phù hợp quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn