Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4251/CT-TTHT
V/v thuế giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Vượng Phú
Địa chỉ: 149/33/B1 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0304868983

Trả lời văn bản số 01/04-CV-2014 ngày 15/04/2014 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 5 Điều 5 quy định đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế:

“Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

…”.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10%áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 Thông tư nay.

…”.

Từ ngày 01/01/2014 sản phẩm trồng trọt nếu chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT; nếu bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%. Nếu sản phẩm trồng trọt đã qua chế biến như tẩm ướp (ngào, bọc bơ; tẩm ướp đường…) thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận Tân Bình “để biết”;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1202-91476 Thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga