Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 423/TTg-CN
V/v Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4196/BKHĐT- GSTĐĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020), Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Công văn số 372/CĐN-KTCT ngày 17 tháng 3 năm 2021); ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 3266/BTP-PLDSKT ngày 04 tháng 9 năm 2020) về tình hình thực hiện và quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Dự án), ý kiến của đại diện các Bộ, cơ quan tại cuộc họp ngày 30 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Chủ đầu tư), Dự án nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã được thực hiện hoàn thành (khai thác từ tháng 9 năm 2018), phù hợp với quy hoạch và đang phát huy hiệu quả; tuy nhiên Dự án chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật về đầu tư. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thực hiện xử lý trách nhiệm về hành chính trong việc Chủ đầu tư triển khai đầu tư Dự án thiếu thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền đối với những quyền lợi của Doanh nghiệp về ưu đãi đầu tư (nếu có) theo quy định pháp luật về đầu tư; hướng dẫn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng chấp hành nghiêm các quy định pháp luật để đảm bảo Dự án hoạt động có hiệu quả theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam và định hướng Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2021 góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường.

3. Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và chấp hành các hình thức xử lý vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền trong việc triển khai đầu tư Dự án chưa theo trình tự thủ tục pháp luật về đầu tư; chịu trách nhiệm toàn diện về quá trình đầu tư, khai thác Dự án đảm bảo không gây thất thoát, lãng phí và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, TP, XD, CA, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH, ;
- Lưu: VT, CN (2b),THH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng