Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4208/BYT-VPB1
V/v: Hoãn tổ chức giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lãnh đạo các Bệnh viện/Viện trực thuộc Bộ.
(Gọi tắt là các Đơn vị)

Ngày 03/8/2020, Bộ Y tế ban hành Giấy mời số 558/GM-BYT về việc Họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ 14h00, ngày 07/8/2020 (Giấy mời gửi kèm theo).

Vì lý do khách quan, Bộ Y tế trân trọng thông báo hoãn buổi Họp giao ban trực tuyến nêu trên, thời gian mới sẽ được thông báo sau.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Đồng chí Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Đỗ Trường Duy

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4208/BYT-VPB1 năm 2020 về hoãn tổ chức giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành

  • Số hiệu: 4208/BYT-VPB1
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/08/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Đỗ Trường Duy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản