Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/VPCP-KGVX
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 18935/BTC-NSNN ngày 21 tháng 12 năm 2015), của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ (văn bản số 1416/STC-QLNS ngày 06 tháng 10 năm 2015), của Bộ Công an (văn bản số 2733/BCA-V28 ngày 02 tháng 12 năm 2015) về hướng dẫn thực hiện chính sách đối với công an xã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn tỉnh Phú Thọ thực hiện chính sách đối với công an xã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an và Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định