Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4177/TCT-DNL
V/v: Thực hiện thuế nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty hạ tầng mạng.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 36944/CT-HTr của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu vướng mắc về việc thực hiện thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ đào tạo theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu:

“4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

- Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);”

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty hạ tầng mạng ký hợp đồng mua thiết bị viễn thông với Nhà thầu nước ngoài trong đó bao gồm dịch vụ đào tạo để vận hành hệ thống thiết bị do Nhà thầu cung cấp, nếu có hồ sơ, chứng từ chứng minh dịch vụ đào tạo được thực hiện ở nước ngoài và giá trị đào tạo được tách riêng tại hợp đồng thì giá trị dịch vụ đào tạo ở nước ngoài (trừ đào tạo trực tuyến) thuộc đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Tổng công ty hạ tầng mạng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC, CS, HTQT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh