Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/TTg-CN
V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 (Km68 - Km75)

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6768/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 7 năm 2020, văn bản số 2377/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 3 năm 2021), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 3813/BXD-QHKT ngày 06 tháng 8 năm 2020), Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4312/BTNMT-KHTC ngày 13 tháng 8 năm 2020), Bộ Quốc phòng (văn bản số 2702/BQP-TM ngày 31 tháng 7 năm 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5396/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 8 năm 2020), Bộ Tài chính (văn bản số 9298/BTC-ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2020) về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn từ Km68 - Km75, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn từ Km68 - Km75 trong Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và kiến nghị tại văn bản số 2377/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 3 năm 2021; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu trên, tổng hợp việc điều chỉnh cục bộ tuyến đường Vành đai 5 đoạn từ Km68 - Km75 vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch và quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, NC, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2).y

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng