Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4163/BYT-VPB1
V/v: Hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm Covid-19

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Trường Đại học Y Hà Nôi;
- Bệnh viện Bạch Mai.

Nhằm hỗ trợ ngành Y tế Hà Nội khẩn trương xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng và các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trong giai đoạn trước mắt, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia (BCĐQG) đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

1. Bộ Y tế giao các đơn vị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ ngành Y tế Hà Nội thực hiện việc xét nghiệm Covid-19 trong giai đoạn trước mắt.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế để triển khai thực hiện.

Bộ Y tế - Cơ quan thường trực BCĐQG đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị chỉ đạo và khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐQG (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Các Vụ, Cục: YTDP, KCB, TTKT;
- Sở Y tế Hà Nội (ph/hợp thực hiện);
- TT KSBT Hà Nội;
- Lưu: VT, VPB1.

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long