Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/XNK-THCS
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất trả

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 1766/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Hải quan liên quan đến loại hình quản lý đối với mặt hàng quạt thổi hơi nóng gửi cùng hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất trả cho đối tác nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương quy định về hình thức tạm nhập, tái xuất khác như sau: Trừ trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Điều 39 của Luật này; thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo hợp đồng với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.

Trong trường hợp nêu tại công văn số 1766/TCHQ-GSQL , mặt hàng quạt thổi hơi nóng không phải là hàng hóa tạm nhập theo hợp đồng thuê, mượn để sử dụng tại Việt Nam. Do vậy, đây không phải là hình thức tạm nhập, tái xuất khác quy định tại Luật Quản lý ngoại thương.

Tuy nhiên, nếu mặt hàng quạt thổi hơi nóng được gửi kèm theo tàu chỉ nhằm mục đích bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển sau đó được tái xuất theo phương tiện vận tải ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan có thể nghiên cứu, áp dụng thủ tục tương tự như đối với phương tiện chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hình thức quay vòng.

Trên đây là ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu, xin gửi để Tổng cục Hải quan tham khảo, hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục trưởng;
- Lưu: VT, THCS, trangnc.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải