Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4141/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế theo đề nghị của ĐSQ Việt Nam tại Canada

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Tổng cục Hải quan nhận được công điện số 174 ngày 9/6/2020 của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada (do Bộ Ngoại giao gửi theo đường văn thư) về việc miễn thuế đối với một số vật phẩm văn hóa từ Việt Nam sang Canada để trang trí Nhà Việt Nam và tòa nhà Đại sứ quán. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam” thuộc đối tượng chịu thuế.

Căn cứ Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về các trường hợp được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa xuất khu, nhập khẩu trong các trường hợp đặc biệt khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định từng trường hợp cụ thể được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp miễn thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa.

Tại Công điện số 174 của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada do Bộ Ngoại giao gửi Tổng cục Hải quan không gửi kèm danh sách hàng hóa đề nghị miễn thuế nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở để trả lời cụ thể. Căn cứ các quy định nêu trên thì không có quy định về việc miễn thuế xuất khẩu, miễn phí hải quan, lệ phí đối với các hàng hóa được phép xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam để trang trí Nhà Việt Nam và tòa nhà Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Các hàng hóa này khi được phép xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định, được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0% và nộp phí hải quan, lệ phí hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC .

Để được miễn thuế xuất khẩu cho các hàng hóa này, đề nghị Bộ Ngoại giao căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định 134/2016/NĐ-CP để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan đối với kiến nghị của Đại sứ Việt Nam tại Canada, kính chuyển Bộ Ngoại giao được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng