Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4124/CT-TTHT
V/v: tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Oriental Sheet Piling Việt Nam
Địa chỉ: P.1606, Tầng 16, Gemadept Tower, số 2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Q.1
Mã số thuế: 0309426594

Trả lời văn bản số OSP/CV-201401của Công ty về tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định (TSCĐ), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ:

“Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thỏa mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.

...”

Trường hợp Công ty kinh doanh cho thuê cọc cừ, cọc thép phục vụ cho lĩnh vực xây dựng, là các tư liệu lao động có thể hoạt động độc lập (không phải liên kết với các tư liệu lao động khác mới có thể hoạt động được) có giá trị dưới 30.000.000 đồng thì các tư liệu lao động này được xác định là công cụ dụng cụ, không được xem là TSCĐ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 2;
- Lưu: HC, TTHT.
 1585 - 140498 / 2014 QK

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga