Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4123/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư của các địa phương

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đắk Nông, Phú Yên.

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 2027/UBND-KT5 ngày 26 tháng 5 năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại văn bản số 1060/UBND-NN ngày 23 tháng 5 năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 2762/UBND-TM2 ngày 26 tháng 5 năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại văn bản số 2071/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 1327/UBND-ĐTXD ngày 17 tháng 4 năm 2014 về việc hỗ trợ vốn thực hiện một số dự án quan trọng cấp bách của địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét xử lý theo thẩm quyền và các quy định hiện hành, trả lời địa phương biết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi bản chụp văn bản của các tỉnh nêu trên đến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, V.III, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng