Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3988/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị của UBND tỉnh Trà Vinh

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại các văn bản: số 1464/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 về việc đầu tư một số công trình bức xúc của Tỉnh, sổ 1458/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 về việc hỗ trợ vốn thực hiện Dự án Hệ thống thủy lợi Mỹ Văn - Rùm Sóc - Cái Hóp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Về việc đầu tư các công trình Trung tâm hội nghị, Quảng trường, hạ tầng kỹ thuật và khối nhà khách thuộc Trung tâm chính trị-hành chính tỉnh; Công trình thủy lợi Mỹ Văn-Rùm Sóc-Cái Hóp: Yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 54/TB-VPCP ngày 27 tháng 01 năm 2014 trong việc đề xuất hỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện dự án.

2. Về vốn thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo xem xét bố trí vốn cho Tỉnh thực hiện Đề án theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015.

3. Về đầu tư thực hiện Công trình Hương lộ 81: Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có ý kiến thẩm định nguồn vốn cho Dự án theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét đề xuất nguồn và mức vốn hỗ trợ Tỉnh theo quy định.

4. Về đầu tư Công trình đường 915B: Tỉnh thực hiện việc thẩm định nguồn vốn theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét đề xuất nguồn và mức vốn hỗ trợ Tỉnh theo quy định.

5. Về việc đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh quy mô 700 giường: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến theo nội dung văn bản số 3782/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 5 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:
Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KGVX, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng