Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 4107/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Betagen Việt Nam
Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, KCN Tân tạo, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế: 0303710270

Trả lời văn thư số 28/2014 ngày 15/5/2014 của Công ty về lập hóa đơn, tiếp theo công văn số 2792/CT-TTHT ngày 18/4/2014; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty khi lập hóa đơn đã gạch chéo 2 lần phần còn trống (phần trống giữa hàng hóa bán ra với hàng hóa khuyến mại và phần trống sau hàng khuyến mại), nếu các chỉ tiêu khác đều đúng theo quy định thì các hóa đơn này được chấp nhận để kê khai thuế.

Từ ngày 01/06/2014 (ngày Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành), hóa đơn tự in được lập bằng phần mềm máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo (Khoản 1d Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1524-135449/14-NBT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga