Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4097/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Việt Kim.
Đ/chỉ: Tầng 14-15, Tòa nhà Nam Á, Số 201-203 Đường CMT8, Phường 4, Quận 3.
Mã số thuế: 0301450108.

Trả lời văn bản số D0407/SA-CVHT ngày 23/4/2014 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục thuế TP. có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực thi hành cho kỳ tính thuế từ năm 2012 đến năm 2013);

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 trở đi),

+ Tại Điều 5 quy định căn cứ tính thuế:

“Căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế trong kỳ và thuế suất.

Kỳ tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và quy định của pháp luật quản lý thuế.

Doanh nghiệp được lựa chọn kỳ tính thuế theo năm dương lịch hoặc năm tài chính nhưng phải thông báo với cơ quan thuế trước khi thực hiện.”

+ Tại Điều 10 quy định thuế suất thuế TNDN:

“Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20% và thuế suất từ 32% đến 50% quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày có năm tài chính từ ngày 01 tháng 4 năm này đến 31 tháng 3 năm sau thì đối với năm tài chính 2013 (01/04/2013-31/03/2014) áp dụng thuế suất thuế TNDN là 25%.

 Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 4;
- Lưu (TTHT, HC)
1321-121184/2014tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga