Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4084/BXD-KTXD
V/v áp dụng Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019.

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần TVXD Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 133/CV-QBC ngày 14/7/2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Bình về xác định chi phí lập đồ án quy hoạch. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, thì chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 10 - Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này. Theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 20/2019/TT-BXD, định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị của các đồ án quy hoạch có quy mô nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư này được xác định bằng định mức của đồ án có quy mô nhỏ nhất được quy định.

Việc xây dựng đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã, đảm bảo các nội dung đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn quy định tại Điều 19 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Công ty Tư vấn xây dựng Quảng Bình căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT, Cục KTXD (H).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hồ Ngọc Sơn

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4084/BXD-KTXD năm 2020 về áp dụng Thông tư 20/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 4084/BXD-KTXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/08/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Hồ Ngọc Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản