Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1487/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn xác định chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An

Trả lời văn bản số 143/VQH.KH ngày 31/7/2012 của Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An xin ý kiến điều chỉnh dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, qua quá trình thực hiện, theo phản ánh của một số đơn vị, có một số định mức chi phí chưa phù hợp với chi phí thực tế; Bộ Xây dựng đang nghiên cứu và sửa đổi Thông tư này cho phù hợp với chế độ tiền lương mới và chi phí thực tế hợp lý. Trong khi chưa ban hành được định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị mới, nếu áp dụng định mức trong Thông tư số 17/2010/TT-BXD không phù hợp, Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An lập dự toán chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục Thông tư số 17/2010/TT-BXD trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTQH, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1487/BXD-KTXD hướng dẫn xác định chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 1487/BXD-KTXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 31/08/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Trần Văn Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/08/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản