Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4065/BXD-KTXD
 V/v Trả lời kiến nghị của Ban quản lý đường sắt đô thị Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được nhận được văn bản số 1567/BQLĐSĐT-KTĐT ngày 6/7/2020 của Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban đường sắt đô thị HCM) về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng các tiêu chuẩn:

Việc áp dụng các tiêu chuẩn cho dự án, gói thầu EPC phải tuân thủ Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. Trường hợp trong quá trình triển khai thiết kế chi tiết của gói thầu EPC hoặc trong quá trình thi công có sự thay đổi tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm của hợp đồng EPC thì các bên căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các quy định pháp luật có liên quan để điều chỉnh cho phù hợp.

2. Về thời hạn thẩm định thiết kế kỹ thuật:

Thời hạn thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 59 Luật Xây dựng 50/2014/QH13Điều 11 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đề nghị Ban đường sắt đô thị HCM căn cứ vào thời hạn thẩm định theo quy định này để thỏa thuận với nhà thầu về thời hạn thẩm định cho phù hợp, tránh khiếu nại, khiếu kiện.

3. Về bổ sung nhà thầu phụ trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng EPC:

Việc quản lý hợp đồng thầu phụ được quy định cụ thể tại Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, trường hợp công việc của thầu chính, tổng thầu (bao gồm cả công việc của thầu phụ) không đáp ứng được được yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng, thì Ban đường sắt đô thị HCM có thể chỉ định nhà thầu phụ theo quy định tại khoản 2 Điều 47 này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với các kiến nghị của Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Ban nghiên cứu để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT, Cục KTXD, T(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
Đàm Đức Biên