Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/TCGDNN-KĐCL
V/v hướng dẫn các trường được hỗ trợ kinh phí thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp từ Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: …………………………………………………………

Căn cứ Công văn số 5411/LDTBXH-TCGDNN ngày 11/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện dự án, nội dung thành phần thuộc CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn các trường được hỗ trợ kinh phí thực hiện kiểm định chất lượng GDNN từ Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020 đối với thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở và kiểm định chất lượng 01 chương trình đào tạo được hỗ trợ kinh phí như sau:

1. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

a) Tiêu chí, tiêu chuẩn và quy trình kiểm định chất lượng

- Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng được quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN.

- Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng được quy định tại Mục 2 Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN.

- Quy trình kiểm định chất lượng GDNN được quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BLDTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng GDNN; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng GDNN.

- Hướng dẫn đánh giá chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng được quy định tại Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 của Tổng cục GDNN.

- Hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng được quy định tại Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 của Tổng cục GDNN.

Các văn bản, hướng dẫn đã được đăng tải trên trang web của Tổng cục GDNN: www.gdnn.gov.vn (mục Tài nguyên);

b) Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện tự đánh giá chất lượng GDNN:

- Về quy trình thực hiện tự đánh giá:

+ Cần nêu đầy đủ căn cứ thực hiện tự đánh giá.

+ Thực hiện đánh giá toàn bộ hoạt động của Trường, chương trình đào tạo tại tất cả phân hiệu, chi nhánh.

+ Có sự tham gia của tất cả đơn vị, cá nhân có liên quan của Trường.

+ Dự thảo Báo cáo tự đánh giá phải được lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc Trường, tổng hợp và hoàn thiện gửi Hội đồng tự đánh giá chất lượng phê duyệt.

+ Công bố công khai Báo cáo tự đánh giá chất lượng của Trường trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi Báo cáo được phê duyệt.

- Về thành lập Hội đồng tự đánh giá: Trường cần thực hiện đúng quy định về số lượng và thành phần Hội đồng (một số Trường thường thiếu đại diện cán bộ, nhà giáo có uy tín, đại diện các tổ chức đoàn thể của Trường, chuyên gia có kinh nghiệm, uy tín và doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc).

- Về nội dung Báo cáo tự đánh giá: thực hiện tự đánh giá đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo đúng hướng dẫn, thực hiện đúng mẫu bảng mã minh chứng.

2. Lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

- Thực hiện lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng GDNN theo quy định hiện hành.

- Danh sách tổ chức kiểm định chất lượng GDNN được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

3. Báo cáo việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020

- Đề nghị Trường báo cáo việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động theo Phụ lục kèm theo.

- Tất cả văn bản/báo cáo được gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 0243.9782.841; Fax: 0243.9782.840) đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ: kiemdinhgdnn@gmail.comluongthuhien@molisa.gov.vn.

4. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25/12/2020.

5. Kinh phí:

- Kinh phí tự đánh giá chất lượng từ nguồn thu hợp pháp của trường.

- Kinh phí đánh giá ngoài từ nguồn kinh phí hỗ trợ theo hướng dẫn tại Công văn số 5411/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nguồn thu hợp pháp của trường.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Quân (để báo cáo);
- Tổng Cục trường (để báo cáo);
- Các Bộ, ngành có trường được hỗ trợ kinh phí (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trường được hỗ trợ kinh phí (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Sở LĐTBXH các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
(để biết, phối hợp thực hiện);
- Văn phòng TCGDNN (để đăng website);
- Lưu: VT.KĐCL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Năng Khánh

 

PHỤ LỤC

BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP SỬ DỤNG KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số 406/TCGDNN-KĐCL ngày 26/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

TT

Nội dung Báo cáo

Thời hạn

Ghi chú

1

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2020

30/3/2020

 

2

Kế hoạch kiểm định chất lượng GDNN năm 2020

30/3/2020

- Phân công chi tiết và thời gian thực hiện tự đánh giá

- Thời gian hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá

- Dự kiến thời gian thực hiện đánh giá ngoài

3

Báo cáo tình hình phân bổ kinh phí thực hiện kiểm định chất lượng GDNN năm 2020 đối với Trường

30/3/2020

- Bộ/ngành/địa phương đã có Quyết định giao dự toán ngân sách thuộc Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” để Trường thực hiện kiểm định chất lượng GDNN năm 2020 chưa? Nếu chưa thì dự kiến khi nào sẽ ban hành Quyết định?

- Nếu Trường không triển khai hoạt động này trong năm 2020 thì đề nghị nêu rõ lý do?

4

Báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2020

Trước khi Đoàn đánh giá ngoài thực hiện khảo sát chính thức tại Trường

Mẫu quy định tại Phụ lục 03 và 04 Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH

5

Kế hoạch thực hiện đánh giá ngoài tại Trường năm 2020 đã được phê duyệt

Trước khi Đoàn đánh giá ngoài thực hiện khảo sát chính thức tại Trường

- Thông tư về tổ chức kiểm định thực hiện đánh giá ngoài tại Trường năm 2020

- Thời gian khảo sát sơ bộ

- Thời gian khảo sát chính thức

6

Báo cáo thời gian thực tế Đoàn đánh giá ngoài thực hiện khảo sát chính thức tại Trường

Ngay khi Đoàn đánh giá ngoài thực hiện khảo sát chính thức tại Trường

Có thực hiện đúng như kế hoạch thực hiện đánh giá ngoài đã được phê duyệt hay không?

7

Đánh giá việc Đoàn đánh giá ngoài thực hiện đánh giá tại Trường năm 2020

Ngay sau khi Đoàn đánh giá ngoài kết thúc khảo sát chính thức tại Trường

- Quy trình đánh giá ngoài có đúng quy định không?

- Có phát sinh vấn đề gì ngoài kế hoạch không?

- Có xảy ra mâu thuẫn giữa Trường và Đoàn đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá ngoài không? Nếu có đề nghị nêu rõ và kèm theo các minh chứng cụ thể.

8

Ý kiến không đồng ý của Trường đối với Báo cáo đánh giá ngoài năm 2020 (nếu có)

Ngay khi Trường gửi Tổ chức kiểm định các ý kiến không đồng ý đối với Báo cáo đánh giá ngoài năm 2020

Nêu rõ lý do và kèm theo các minh chứng cụ thể

9

Báo cáo việc Tổ chức kiểm định thực hiện thẩm định lần 2 kết quả đánh giá ngoài (nếu có)

Ngay sau khi Tổ chức kiểm định thực hiện thẩm định lần 2 tại Trường

- Thời gian thực hiện thẩm định lần 2

- Việc Tổ chức kiểm định thực hiện thẩm định lần 2 kết quả đánh giá ngoài có vấn đề gì không thỏa đáng không? Tổ chức kiểm định có yêu cầu gì trái với quy định của Pháp luật không? Nếu có đề nghị nêu rõ và kèm theo các minh chứng cụ thể.

10

Báo cáo việc thực hiện kiểm định chất lượng GDNN sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020

Sau khi Trường thực hiện kiểm định chất lượng GDNN năm 2020

- Báo cáo quá trình thực hiện kiểm định chất lượng GDNN năm 2020

- Đánh giá việc Đoàn đánh giá ngoài thực hiện đánh giá tại Trường năm 2020

- Tổng hợp các ý kiến không đồng ý của Trường đối với Báo cáo đánh giá ngoài năm 2020 (nếu có)

- Thuận lợi, khó khăn

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

 

DANH SÁCH 52 TRƯỜNG

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất
Khu đô thị Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, quận 9 TP HCM

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
70 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Phường Thắng Lợi, Tp Sông Công, Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại
Phố Chùa Cấm Trần Hưng Đạo, Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng Công thương Miền trung
261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
65 Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Hàng hải I
498 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I
Thụy An, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội

Trường Cao đẳng Hàng hải II
232 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI
189, Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
190 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama II
Km 32 quốc lộ 51 Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô Số 1
Cù Chính Lan, Xuân Hoà, Tx. Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội
Số 160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp
Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh phúc

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
Phố Lý Nhân Tông, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình
Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy Lợi
Ấp Thanh Hóa, xã Hồ Nai, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh
Khu 10 - Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc
Phường Minh Thành, Tx. Quảng Yên, Quảng Ninh

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Từ Liêm, Hà Nội

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
Nam Sơn – An Dương - Hải Phòng

Trường Cao đẳng Du lịch Huế
Số 4 Trần Quang Khải, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu
459 Trương Công Định, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh
Km 510, quốc lộ 1A, phường Thạch Linh, tỉnh Hà Tĩnh

Trường Cao đẳng Lào Cai
Đường M9, Phường Bắc Cường, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ
Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
131 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
7 Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng
187 Tôn Đức Thắng, An Thái, An Dương, Hải Phòng

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định
Đường Trần Huy Liệu, tp Nam Định, Trần Huy Liệu, Mỹ Xá, TP. Nam Định, Nam Định

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa
64 Đình Hương - Đông Cương - TP. Thanh Hóa

Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An
Số 450, Đường Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Đường Hồ Tông Thốc, Nghi Phan, Thành phố Vinh, Nghệ An

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh
371 Nguyễn Công Trứ, Thạch Quý, Hà Tĩnh

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
99 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Quy Nhơn
172 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Đường N1 Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, Khánh Hòa

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
53 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
QL13, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
Khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ
57 Đường Cách Mạng Tháng 8, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ

Trường Cao đẳng nghề An Giang
841 - Trần Hưng Đạo - Phường Bình Khánh - Thành phố Long Xuyên - An Giang

Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang
1022 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang