Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/TCGDNN-KĐCL
V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng năm 2018

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Trường cao đẳng;
- Trường trung cấp;
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
- Cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng;
- Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;

Thực hiện Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng năm 2018 (Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo).

Đề nghị các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp căn cứ hướng dẫn để thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo năm 2018.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp), điện thoại: 024.39782 841, fax: 024.39782 840 để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Phó TCT Đỗ Năng Khánh (để b/c);
- Văn phòng TCGDNN (để đăng website);
- Lưu: VT, KĐCL.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GDNN
Phạm Vũ Quốc Bình