Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4057/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang;
- Công ty Cổ phần Long Vân.
(Đ/c: Số 29, ngõ 6, Đường Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10/CS ngày 2/6/2016 của Công ty Cổ phần Long Vân, công văn số 2630/CT-KTT2 ngày 1/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang báo cáo về trường hợp vướng mắc của Công ty Cổ phần Long Vân về thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 116 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về khiếu nại, tố cáo như sau:

“Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định của cơ quan quản lý thuế, hành vi hành chính của công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2628/QĐ-CT ngày 8/7/2015 về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty Cổ phần Long Vân.

Trường hợp Công ty Cổ phần Long Vân không thống nhất với Quyết định số 2628/QĐ-CT ngày 8/7/2015 nêu trên, Công ty có quyền khiếu nại về Quyết định của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Long Vân và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân