Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/TTg-CN
V/v lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 13263/UBND-KTN ngày 03 tháng 11 năm 2020) và ý kiến của Bộ Xây dựng (Công văn số 498/BXD-QHKT ngày 18 tháng 02 năm 2021) về việc lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Trảng Bom và vùng phụ cận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Trảng Bom, gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, KH&ĐT, TC, GTVT, NV, VHTT&DL, NN&PTNT, QP, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN, KGVX, KTTH, QHĐP, PL;
-
Lưu: VT, CN(3b). Tuấn

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng