Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4007/TCHQ-TVQT
V/v thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ hướng dẫn của Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) tại công văn số 331/KHTC-QLTS ngày 28/6/2018 về việc thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu nội dung Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện đúng chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại đơn vị (kể từ 01/7/2018, các quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1940/QĐ-BTC ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính không còn hiệu lực).

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan (qua Cục Tài vụ - Quản trị) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (05b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ - QUẢN TRỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Thanh Dũng