Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3951/VPCP-KGVX
V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo 701

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
- Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 701.

Xét báo cáo của Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tại văn bản số 1843/BC-BQP ngày 18 tháng 5 năm 2024 về kết quả thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam đến tháng 6 năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 (bản chụp kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo 701 có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 701 và các cơ quan, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo 701 bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời đôn đốc, báo cáo, đề xuất theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Trần Hồng Hà (để b/c),
- BQP: VP BCĐ 701 (Cục KHQS), Binh chủng Hóa học, Binh chủng Công binh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (2b).CĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3951/VPCP-KGVX về triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo 701 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3951/VPCP-KGVX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 07/06/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản