Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3950/BXD-QLN
V/v: vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5262/SXD-QLN ngày 22/7/2020 của Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn liên quan đến các vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Điểm d Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định Bộ Tài chính có trách nhiệm: “Hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định chế độ miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các thuế khác liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định này”. Do đó, liên quan đến mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên, đề nghị Quý Sở nghiên cứu Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thuộc phạm vi áp dụng để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị gửi văn bản tới Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

2. Liên quan đến thời điểm xác nhận cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định: “Các giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này mà phải có xác nhận thì chỉ được xác nhận 01 lần và có giá trị sử dụng trong thời hạn 02 năm. Sau thời hạn nêu trên, nếu các đối tượng đã được xác nhận mà chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội và có nhu cầu tiếp tục đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc vay vốn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở thì phải xác nhận lại”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Sở nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- CT Nguyễn Trọng Ninh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hà Quang Hưng